Inspraak en ouderparticipatie is op vele manieren mogelijk op Kottenpark. Meedenken en meebeslissen voor de hele school kan in de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Meedenken en een steentje bijdragen kan ook bij de lokale ouderraad Kottenpark (LORK). Ten slotte kennen wij ook op afdelingsniveau een ouderklankbord die meerdere keren per jaar bij elkaar komt. Lees verderop voor meer informatie hierover.

Ook als helpende hand bij klasactiviteiten of als gastspreker zien wij ouders graag op school. Samen willen we het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarover gaan we graag en regelmatig in gesprek met onze ouders.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR), ook deelraad genoemd, is een belangrijk orgaan in de school. In de deelraad zitten personeel, ouders en leerlingen. Hier worden alle relevante thema’s voor de school besproken. Over een aantal onderwerpen heeft de deelraad een instemmingbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de deelraad. De raad komt zo’n acht keer per jaar bijeen, samen met de directeur van de school. Data voor bijeenkomsten staan in het jaarrooster vermeld.

Meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad, de heer J. Hitipeuw jhitipeuw@hetstedelijk.nl

 

Ouderraad

De ouderraad staat voor de belangen van alle leerlingen op Kottenpark. Wij vinden het belangrijk om te streven naar een schoolklimaat waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Over onderwerpen die vooral voor ouders van belang zijn, zal de ouderraad, gevraagd en ongevraagd, de directie van de school adviseren. Als het nodig is, geven wij via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een advies aan het schoolbestuur. Waar mogelijk ontplooien we activiteiten die bijdragen aan het realiseren van deze doelen. De ouderraad geeft adviezen aan de schooldirectie en het bestuur. Ook verzorgen wij de communicatie van en naar ouders hierover. Vanuit de ouderbijdrage wijzen wij middelen toe in de vorm van subsidies. Wij organiseren activiteiten voor de ouders en leerlingen van de school. Verder vertegenwoordigt de ouderraad de ouders in diverse geledingen, zoals de medezeggenschapsraad.

Ouderklankbord

Elke afdeling kent een eigen ouderklankbord. Drie á vijf keer per jaar gaan docenten uit de onderwijsteams een avond in gesprek met ouders over ons onderwijs, de begeleiding van de leerlingen en de buitenschoolse activiteiten die wij organiseren. Wij vinden deze feedback enorm waardevol en kunnen daar veel mee. De klankbord denkt mee maar is geen besluitorgaan binnen de school. Het bespreekt regelmatig onderwerpen die op het raakvlak tussen schoolse educatie en ouderlijke opvoeding liggen: denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mobieltjes onder jongeren of het aspect motivatie van leerlingen/kinderen. Iedereen is welkom in de ouderklankbord. Aan het begin van een schooljaar kunnen ouders zich opgeven via de mentor.