We houden je ouders regelmatig op de hoogte van je vorderingen en resultaten op school. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Magister. Je ziet dit in Magister uitgedrukt in een cijfer. Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Jouw resultaten worden in drie officiële rapporten bekend gemaakt aan je ouders. Na elk rapport belt de mentor je ouders om in een persoonlijk gesprek de vorderingen te bespreken.

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Dan kun je op- of afstromen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Overgangsrichtlijnen en PTA's

Het overgangsreglement vind je in de schoolgids in hoofdstuk 15. Voor schoolexamens gelden afwijkende regels. Deze zijn te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting  en/of het eindexamenreglement.

De onderste twee PTA's betreffen alleen de klassen VC4BT, VC4KG, VC4KS, VC4KS1, VC4KZ3, 4BTL

Beroepsgerichte keuzevakken

Beroepsgerichte keuzevakken moeten met ten minste een 4 afgesloten worden. 

Sinds de invoering van de profielen kent het vmbo combinatiecijfers, een cijfer dat tot stand komt door verschillende eindcijfers bij elkaar op te tellen en te middelen. Dit geldt voor de beroepsgerichte keuzevakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg.

Keuzevakken komen met naam en eindcijfer op de cijferlijst van leerlingen Omdat voor beroepsgerichte keuzevakken eindcijfers worden gehaald, moeten deze cijfers voldoen aan de eis dat ze afgerond niet lager dan een 4 mogen zijn. Het is goed om daar nu al rekening mee te houden en niet aan het eind van het schooljaar te constateren dat een leerling niet kan slagen omdat hij voor een van de keuzevakken een 3 heeft gehaald.

Examenreglement